Moja kolekcja0
Wszystkie kategorie
Polityka prywatności


                           Polityka ochrony danych w PLATFORMIE
Część I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia
Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w
rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest 【】 . z siedzibą w

 ul. 【】, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 【】 zwaną dalej ADMINISTRATOREM.
 1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez
ADMINISTRATORA w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem
strony internetowej www.gdsuperb-b.com (i jej subdomen) oraz powiązanych z nimi
usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności,
takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu
innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają
odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.
 2. Użytkownik, który korzysta z PLATFORMY lub korzysta z powiązanych z nimi usług i
narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i
Regulaminu PLATFORMY oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na
wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem PLATFORMY oraz
niniejszą Polityką Prywatności.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w PLATFORMIE
może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek znajdujących się poza
administrowanym środowiskiem PLATFORMY, w których proces gromadzenia danych
odbywa się poza bezpośrednią kontrolą ADMINISTRATORA. Polityka ochrony
prywatności, obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów,
znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w
przypadkach określonych poniżej.
Część II. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych
 1. Dane Konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani
do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail, nr telefonu i hasło.
Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać będzie
dane takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu oraz powiązane informacje,
w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. Utworzone w ramach Konta profile
umożliwiają, w przypadku zainteresowania ofertą Użytkownika, kontakt pomiędzy
Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach
na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko
upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W
przypadku logowania się do PLATFORMY za pośrednictwem zewnętrznej usługi 2
uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, ADMINISTRATOR w ramach PLATFORMY
pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
 2. Transakcje: ADMINISTRATOR w ramach PLATFORMY może przechowywać informacje,
np. dane osobowe i kontaktowe umożliwiające Kupującemu i Dostawcy zawarcie
umowy, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i
dokonywanie płatności za usługi świadczone przez ADMINISTRATORA w ramach
PLATFORMY. Wszystkie dane konieczne do wystawienia Oferty wymagane będą także
do utworzenia Konta.
 3. Obsługa Użytkownika: ADMINISTRATOR w ramach PLATFORMY może gromadzić dane
osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem, które są niezbędne do
zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt
możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na
Koncie Użytkownika. ADMINISTRATOR jest uprawniony do gromadzenia innych danych
dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji zwrotnych ze strony
Użytkowników.
 4. Dane gromadzone przez stronę WWW: ADMINISTRATOR jest uprawniony do
automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez
przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry
oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia
mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i
korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w
przypadku korzystania ze strony internetowej www.gdsuperb-b.com lub usług
podmiotów zewnętrznych.
 5. Uzupełnianie pozyskanych danych: ADMINISTRATOR jest uprawniony do uzupełniania
posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od
partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.
Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
 1. ADMINISTRATOR jest uprawniony do gromadzenia w ramach PLATFORMY danych za
pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty
udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to
niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie
komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy
stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in.
pomiar oglądalności strony i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony
śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając
informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania
informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub
innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi
słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego
korzystania z PLATFORMY tak, aby możliwe było np. korzystanie z PLATFORMY bez
konieczności ponownego logowania się. ADMINISTRATOR zbiera w ramach PLATFORMY
zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na 3
komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są
usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 3. ADMINISTRATOR może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy
reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem
powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych PLATFORMY.
Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności
przyjętym przez te podmioty.
Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych
 1. ADMINISTRATOR jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i
przechowywanych danych w PLATFORMIE w następujących celach:
  a. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami
Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
  b. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we
właściwościach PLATFORMY lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
  c. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np.
wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem w
PLATFORMY;
  d. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem
usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez
dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  e. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz
egzekwowanie przestrzegania Regulaminu PLATFORMY, w tym zwalczanie
oszustw i nadużyć.
 2. ADMINISTRATOR jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w
PLATFORMIE danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów
biznesowych.
Część V. Udostępnianie danych
 1. ADMINISTRATOR może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym
prowadzonym przez ADMINISTRATORA.
 2. ADMINISTRATOR nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników
podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że
zachodzą następujące okoliczności:
  a. ADMINISTRATOR może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu
świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty
te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych
przetwarzanych w imieniu ADMINISTRATORA, a ich działania podlegają przepisom
niniejszej Polityki Prywatności;
  b. ADMINISTRATOR zachowuje prawo do udostępniania danych organom
publicznym wspierającym ADMINISTRATORA w walce z oszustwami i nadużyciami
w PLATFORMIE w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w 4
zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu PLATFORMY, zgodnie w
wymogami prawa.
 3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności ADMINISTRATOR zobowiązuje się nie
wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku
restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia
całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe
Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji
świadczenia usługi w ramach PLATFORMY.
 4. ADMINISTRATOR może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie
identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym
partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i
usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych
przez PLATFORMĘ lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych
przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.
 5. Dostawcy po uzyskaniu od ADMINISTRATORA danych osobowych Kupujących,
zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli
przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych,
Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych przez Dostawców, ze względu na swoją
szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich
danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.
Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika
 1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub
zamieszczają Oferty, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie
danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w
PLATFORMIE są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane
przez Użytkownika w sekcji „DANE KONTA” na stronie internetowej PLATFORMY, w
zakresie opisanym przez artykuł 2.8. Regulaminu PLATFORMY.
 2. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari,
Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub
zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy
zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w
odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych
domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych
przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.
Część VII. Bezpieczeństwo
Wszystkie zbierane przez ADMINISTRATORA dane chronione są z użyciem racjonalnych
środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu
zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym
wykorzystaniem. Podmioty powiązane z PLATFORMA, zaufani partnerzy i zewnętrzni
usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez
ADMINISTRATORA wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
Część VIII. Zmiana postanowień
W razie konieczności ADMINISTRATOR może zmienić postanowienia niniejszej Polityki
Prywatności. W takim postanowienie 13 ust. 2 Regulaminu PLATFORMY stosuje się
odpowiednio.
Część IX. Dane kontaktowe
Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą adresu e-mail:
【】
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
(RODO).
 1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe jest: 【】
 2) Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: 【】
 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj.
prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny wymagany do kontaktu.
 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
 6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora.
 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością
nawiązania kontaktu

prywatne Koszyk kolekcja kontakt czat
top
0