Moja kolekcja0
Wszystkie kategorie
Załączniki

                            

 Towary zakazane do wystawiania na PLATFORMIE.

Przedmiotem Oferty nie mogą być następujące Towary:

1. zawierające treści pornograficzne, nawołujące do nienawiści na tle różnic

narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych lub naruszające dobra

osobiste osób trzecich;

2. muzyka, filmy, oprogramowanie i inne Towary, które naruszają własność intelektualną;

3. produkty nieoryginalne (tzw. podróbki);

4. materiały wybuchowe oraz niebezpieczne substancje chemiczne;

5. narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;

6. produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz inne leki z zastrzeżeniem

postanowienia 2 pkt 7 poniżej;

7. napoje alkoholowe;

8. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części;

9. organy ludzkie lub zwierzęce;

10. żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące

do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do

rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony

gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

11. psy i koty wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz

zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki;

12. udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie

inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków

pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości

wyłącznie kolekcjonerskiej;

13. kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;

14. oprogramowanie naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware,

shareware, abandonware;

15. oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy

prawa lub dobre obyczaje;

16. adresy stron www oraz serwerów FTP (z wyłączeniem domen internetowych);

17. informacje i instrukcje, które nie mają charakteru usługowego, w szczególności:

porady dotyczące omijania regulaminów, korzystania z internetowych systemów

oferujących profity finansowe (np. płatność za wyświetlanie bannerów lub

otrzymywanie poczty elektronicznej, informacje typu "jak wykonać...", "jak

znaleźć...", "jak zarobić...");

18. dostępy do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych;

19. dostępy do stron erotycznych/pornograficznych oraz wirtualne waluty obowiązujące

w takich serwisach;

20. konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi

programami;

21. bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);

22. katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z

wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

23. karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+ oraz urządzenia będące własnością Orange Polska;

24. prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace

tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

25. systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów

bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy

przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych

publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

26. rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone

przepisami prawa;

27. broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji

28. dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je

wydano oraz pojazdy bez dokumentów;

29. kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu

lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza KUPTAM (nie dotyczy kart

podarunkowych KUPTAM oferowanych przez Grupę KUPTAM);

30. złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i

złomu;

31. karty płatnicze prepaid (tzw. karty przedpłacone);

32. telefoniczne, zarejestrowane karty prepaid;

33. wyroby medyczne;

34. karty gwarancyjne;

35. grzyby;

36. materiały pirotechniczne;

  

Zasady tworzenia opisu Transakcji na PLATFORMIE.

1. W celu stworzenia Oferty Dostawca wypełnia dostępny na stosownej stronie

PLATFORMY formularz w zakładce WYSTAW PRZEDMIOT będącym opisem

podstawowych cech Towaru, który ma być przedmiotem przyszłych Transakcji. W

formularzu tym należy w szczególności wskazać kategorię Towaru, podać jego nazwę,

minimalną ilość zamówienia oraz cenę. Opis Towaru powinien być uzupełniony o co

najmniej jedno zdjęcie (max. 3 zdjęcia) Towaru.

2. Zabronione jest umieszczanie w opisie treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu

PLATFORMY, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z

normami obyczajowymi oraz treści drastycznych.

3. Istotne dla powodzenia przyszłych Transakcji jest aby treści opisujące Towar były

wprowadzane w formie tekstowej w języku polskim. Dopuszczalne jest również

wstawienie nazwy Towaru w innym języku. Rodzaj tego języka w jakim można podać

nazwę Towaru podaje formularz.

4. Oferta nie może zawierać reklam, treści promocyjnych i ogłoszeniowych (np.

propozycji „kupię/zamienię”) oraz innych elementów ułatwiających zakup towarów i

usług poza PLATFORMĄ.

5. Niedopuszczalne jest pozostawienie Kupującemu w ramach Oferty wyboru co do jednej

bądź kilku istotnych cech Towaru, takich jak np. rozmiar, model itp. W Ofercie

obejmującej wiele sztuk Towaru, dopuszczalne jest umożliwienie wyboru koloru bądź

wzoru graficznego pod warunkiem, że Sprzedający prezentuje aktualną informację o

ilości dostępnych kolorów lub wzorów graficznych.

6. Zabronione jest umieszczanie w treści Oferty, w tym w jej tytule i parametrach, słów

kluczowych w celu manipulowania wynikami wyszukiwania Towarów w PLATFORMIE.

7. Elementy HTML, JavaScript, Java lub innych języków programowania bądź jakiekolwiek

inne technologie nie mogą być stosowane do jakichkolwiek działań negatywnie

wpływających na funkcjonowanie PLATFORMY lub wprowadzających innych

Użytkowników w błąd.

8. W treści Oferty Dostawca może zamieszczać adresy stron internetowych (w jakiejkolwiek

formie np. odsyłaczy, linków) wyłącznie w przypadku, gdy:

a. za ich pośrednictwem nie jest prowadzona działalność handlowa, a treści, do

których odsyłają, służą wyłącznie do poszerzenia informacji o Towarze;

b. jest to przedmiot Oferty, np. domena internetowa, usługa hostingowa,

serwis internetowy.

9. W ramach Oferty Dostawca może udzielić rabatu lub zaoferować bezpłatny dodatek do

Towaru (gratis), pod warunkiem, że Kupujący otrzymujący rabat lub bezpłatny dodatek

nie jest wyłaniany w drodze losowania.

10. Cena Towaru określona w Ofercie przez Dostawcę musi być wskazana w wysokości

brutto.

11. Dostawca zobowiązany jest przedstawić Towar na co najmniej jednym zdjęciu

(miniaturce) umieszczonym na serwerze należącym do ADMINISTRATORA. Zdjęcie to

musi spełniać poniższe wymagania:

a. Prezentacja Towaru na zdjęciu musi mieć taką formę i postać, aby nie budziła

wątpliwości, co do faktycznego i rzeczywistego przedmiotu sprzedaży, w

ramach danej Oferty.

b. Towar prezentowany powinien być na białym i czystym tle, bez jakichkolwiek

dodatkowych elementów, w szczególności tekstów, elementów graficznych,

ramek, logotypów, itp.

c. W przypadku gdy zdjęcie Towaru nie pozwala na przedstawienie jego istotnych

cech takich jak kolor, smak, zapach, dozwolone jest graficzne określenie ich na

miniaturce.

  

Zasady przerw technicznych oraz rekompensat za problemy techniczne.

Artykuł 1. PRZERWY TECHNICZNE

1. W celu rozwoju PLATFORMY oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii

ADMINISTRATOR przeprowadza okresowe przerwy techniczne, w czasie których

wprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy te odbywają się w miarę

możliwości w godzinach nocnych, a o terminie i przewidywanej długości ich trwania

Użytkownicy informowani są z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

Artykuł 2. AWARIE TECHNICZNE

1. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której większość lub wszyscy Użytkownicy

w danej chwili z powodu problemów związanych z systemem informatycznym

PLATFORMY, utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji PLATFORMY, w

szczególności nie mogli się zalogować, wyszukać i skorzystać z Oferty.

2. Niezależnie od długości trwania awarii technicznej, jeżeli którejkolwiek z Transakcji z

przyczyn technicznych nie udało się dokonać, wówczas opłaty i prowizje dotyczące tej

Transakcji nie są naliczane.

Artykuł 3. BŁĘDY TECHNICZNE

Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem

systemu informatycznego PLATFORMY inny niż wskazany w postanowieniu 2 powyżej.

Decyzję o ewentualnych rekompensatach i zwrotach ADMINISTRATOR podejmuje

każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, uwzględniając jego rodzaj, długość

trwania i skalę negatywnych skutków.

Artykuł 4. INFORMACJE

Informacje dotyczące przerw technicznych, wystąpienia awarii lub błędów technicznych

umieszczane są w sekcji FAQ. Opcja odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia klienta o odstąpieniu.


W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z

ADMINISTRATOREM (Rejestracja Konta), możesz od niej odstąpić bez podawania

jakiejkolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: office@gdpoland.pl

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę lub

skorzystał z opcji KUP.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GD Poland International Sp. z o.o.

Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 16/C008, 05-552 Jabłonowo

Ja …………………………………………………. niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług w

ramach PLATFORMY.

Data zawarcia umowy to:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Login na PLATFORMIE

………………………………………………………………………………………………………………


prywatne Koszyk kolekcja kontakt czat
top
0